Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)47101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)37,041,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,310,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,18,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)17,310,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,01,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,2-0,3
Indeks staranja68117
Indeks staranja za moške5690
Indeks staranja za ženske81146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6074
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5752
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,111,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,410,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-6,514,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,858,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
374412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8678
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
205389