Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)166101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,541,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,510,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,410,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,31,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,2-0,3
Indeks staranja100117
Indeks staranja za moške8590
Indeks staranja za ženske115146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7674
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4852
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,311,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,110,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)28,414,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,558,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
389412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8578
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
246389