Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)86101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,841,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,610,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,010,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,41,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,4-0,3
Indeks staranja120117
Indeks staranja za moške9490
Indeks staranja za ženske146146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7074
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5452
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,611,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,010,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)32,414,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,058,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
369412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7878
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
369389