Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)103101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,841,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,810,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,610,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,01,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,3-0,3
Indeks staranja99117
Indeks staranja za moške7790
Indeks staranja za ženske121146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7374
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4452
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)710
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,811,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,010,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)17,914,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)49,758,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
344412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5755
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8278
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4552
Komunalni odpadki (kg/preb)
261389