Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)467101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)11,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,341,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,710,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,58,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,610,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,41,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,7-0,3
Indeks staranja86117
Indeks staranja za moške6890
Indeks staranja za ženske105146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7374
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5552
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,711,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,710,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-0,214,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,958,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
341412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8278
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
447389