Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)62101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,141,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,910,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,810,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,31,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,9-0,3
Indeks staranja84117
Indeks staranja za moške6990
Indeks staranja za ženske103146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6674
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5752
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,811,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,010,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-4,314,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,158,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
344412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9278
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
298389