Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)70101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,241,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,810,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,510,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,91,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,4-0,3
Indeks staranja103117
Indeks staranja za moške7790
Indeks staranja za ženske135146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6374
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5152
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,411,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,210,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-8,414,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,058,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
356412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5555
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7378
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
415389