Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)38101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,141,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,410,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,98,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,610,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,11,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,5-0,3
Indeks staranja116117
Indeks staranja za moške9090
Indeks staranja za ženske145146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8374
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5652
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)710
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,011,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,910,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)17,614,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,858,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
396412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9078
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
439389