Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)23101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-16,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,141,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,110,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,98,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,010,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,71,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-14,8-0,3
Indeks staranja146117
Indeks staranja za moške11390
Indeks staranja za ženske181146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6674
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4552
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,111,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,610,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)64,414,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)50,458,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
421412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
3955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6878
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4552
Komunalni odpadki (kg/preb)
360389