Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)28101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,541,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,810,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,810,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,41,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,5-0,3
Indeks staranja98117
Indeks staranja za moške7390
Indeks staranja za ženske122146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8274
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6752
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,211,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,210,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-13,314,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,658,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
508412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6978
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
318389