Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)100101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,041,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,210,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,210,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,71,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,5-0,3
Indeks staranja100117
Indeks staranja za moške7890
Indeks staranja za ženske122146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8874
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6252
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,311,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,210,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)1,414,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,858,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
395412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8078
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
261389