Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)41101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,941,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
4,110,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,010,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,61,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,6-0,3
Indeks staranja89117
Indeks staranja za moške6990
Indeks staranja za ženske112146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6374
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6752
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
4,511,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
3,810,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)18,214,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,358,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
344412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8578
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
220389