Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)84101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,841,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,310,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,48,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,310,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)16,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,81,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0-0,3
Indeks staranja100117
Indeks staranja za moške6290
Indeks staranja za ženske146146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7974
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4052
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)710
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,611,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,110,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)5,314,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,858,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
434412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8478
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
198389