Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)112101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,241,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,410,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,810,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,91,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,1-0,3
Indeks staranja110117
Indeks staranja za moške8490
Indeks staranja za ženske138146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8874
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5952
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,511,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,610,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)22,814,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,258,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
381412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7678
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
370389