Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)146101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,241,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,610,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,58,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,710,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,11,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,8-0,3
Indeks staranja71117
Indeks staranja za moške6190
Indeks staranja za ženske81146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7974
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5752
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,611,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,610,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-0,414,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,858,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
323412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7555
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10378
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
352389