Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)40101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,041,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,910,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,310,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,11,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,9-0,3
Indeks staranja106117
Indeks staranja za moške8590
Indeks staranja za ženske131146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8574
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5752
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,411,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,210,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-13,214,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,658,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
413412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8478
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
292389