Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)78101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)21,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,241,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
20,710,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,08,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,510,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)21,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-14,41,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)36,3-0,3
Indeks staranja119117
Indeks staranja za moške8390
Indeks staranja za ženske159146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7174
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4652
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)610
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
28,311,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
15,010,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)87,814,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,158,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
347412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
11278
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
211389