Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)396101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,541,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,410,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,08,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,410,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,31,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-14,2-0,3
Indeks staranja92117
Indeks staranja za moške7590
Indeks staranja za ženske110146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7674
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5752
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,211,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,710,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)12,214,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,958,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
380412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7478
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
334389