Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)142101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,941,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
21,710,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,710,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,31,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,8-0,3
Indeks staranja109117
Indeks staranja za moške7690
Indeks staranja za ženske142146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7174
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4652
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)74100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)79100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
26,611,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
17,910,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)48,514,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,758,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
329412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10478
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4652
Komunalni odpadki (kg/preb)
226389