Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)300101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-16,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,641,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,710,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,08,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,310,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,21,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,6-0,3
Indeks staranja157117
Indeks staranja za moške11590
Indeks staranja za ženske205146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6574
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4752
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)106100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)105100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,311,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,010,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-5,014,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,958,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
450412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6478
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4652
Komunalni odpadki (kg/preb)
411389