Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)153101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,441,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,910,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,610,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,61,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,5-0,3
Indeks staranja130117
Indeks staranja za moške9390
Indeks staranja za ženske173146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8274
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4152
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,411,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,910,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)24,814,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,758,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
378412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7178
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
393389