Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)94101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,641,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,210,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,98,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,510,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,11,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,6-0,3
Indeks staranja102117
Indeks staranja za moške7590
Indeks staranja za ženske130146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7274
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5352
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,211,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,710,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)30,314,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,558,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
416412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5555
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7578
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
218389