Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)208101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)52,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,541,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,310,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,78,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,210,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)4,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,31,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)45,3-0,3
Indeks staranja71117
Indeks staranja za moške6690
Indeks staranja za ženske76146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6874
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5352
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,611,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,210,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)6,314,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,958,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
361412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9678
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
321389