Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)91101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,741,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,710,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,210,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,21,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,8-0,3
Indeks staranja81117
Indeks staranja za moške6590
Indeks staranja za ženske97146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7474
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5452
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)127100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)121100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,211,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,610,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)47,214,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,858,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
369412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9278
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5652
Komunalni odpadki (kg/preb)
295389