Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)130101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,341,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,010,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,610,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,11,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,1-0,3
Indeks staranja109117
Indeks staranja za moške8290
Indeks staranja za ženske136146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6974
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3952
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,211,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,210,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)31,014,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,658,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
387412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5555
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7978
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
333389