Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)430101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,441,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,710,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,010,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,81,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,4-0,3
Indeks staranja139117
Indeks staranja za moške11390
Indeks staranja za ženske166146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7374
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5152
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)102100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)102100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,511,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,610,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-22,314,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,858,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
406412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8578
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6252
Komunalni odpadki (kg/preb)
598389