Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)134101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,31,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,041,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,010,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,18,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,010,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,01,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,3-0,3
Indeks staranja85117
Indeks staranja za moške6490
Indeks staranja za ženske107146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7674
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6152
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)72100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)77100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,911,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,610,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-38,414,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,158,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
440412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7378
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4152
Komunalni odpadki (kg/preb)
322389