Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)97101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,541,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,810,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,710,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,01,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,7-0,3
Indeks staranja98117
Indeks staranja za moške7490
Indeks staranja za ženske123146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6874
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6352
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,111,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,710,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)20,414,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,258,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
381412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8178
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
399389