Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)59101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,341,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,910,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,010,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,21,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,6-0,3
Indeks staranja138117
Indeks staranja za moške10790
Indeks staranja za ženske171146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7074
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4952
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,811,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,210,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)25,114,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,758,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
422412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8678
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6052
Komunalni odpadki (kg/preb)
404389