Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)21101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-15,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,641,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,010,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,010,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,41,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,8-0,3
Indeks staranja113117
Indeks staranja za moške7590
Indeks staranja za ženske158146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5174
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5352
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)710
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
21,511,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,210,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)75,814,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)48,358,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
486412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7278
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
359389