Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)61101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,441,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,910,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,810,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,61,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,7-0,3
Indeks staranja108117
Indeks staranja za moške8290
Indeks staranja za ženske134146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7074
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6252
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,411,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,310,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-10,614,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,158,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
387412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8778
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
286389