Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)146101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,541,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,810,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,810,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,91,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,1-0,3
Indeks staranja138117
Indeks staranja za moške10390
Indeks staranja za ženske174146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7674
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5152
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,911,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,510,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-16,714,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,758,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
367412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8778
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4552
Komunalni odpadki (kg/preb)
418389