Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)77101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,541,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,610,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,08,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,410,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,91,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-15,6-0,3
Indeks staranja117117
Indeks staranja za moške8790
Indeks staranja za ženske154146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5974
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6052
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)69100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)73100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,311,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,410,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)26,214,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,458,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
364412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7555
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9178
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4052
Komunalni odpadki (kg/preb)
331389