Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)184101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,041,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,610,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,810,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,41,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,5-0,3
Indeks staranja117117
Indeks staranja za moške9990
Indeks staranja za ženske136146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6674
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5752
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,411,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,310,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)45,614,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,258,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
412412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4755
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7178
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
346389