Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)159101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,441,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,110,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,68,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,810,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,51,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,7-0,3
Indeks staranja133117
Indeks staranja za moške10390
Indeks staranja za ženske166146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7274
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5452
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,011,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,210,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-1,914,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,258,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
390412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8278
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
331389