Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)155101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,21,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,441,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,410,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,08,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,310,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,71,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,8-0,3
Indeks staranja143117
Indeks staranja za moške11090
Indeks staranja za ženske177146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8174
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3852
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,411,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,510,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)13,914,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,158,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
432412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9778
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
333389