Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)86101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,341,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,810,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,61,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,7-0,3
Indeks staranja131117
Indeks staranja za moške10690
Indeks staranja za ženske156146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7574
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5652
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,511,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,510,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)31,814,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,158,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
453412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7378
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
319389