Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)120101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)29,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,141,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,510,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,88,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,210,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,91,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)22,8-0,3
Indeks staranja83117
Indeks staranja za moške7090
Indeks staranja za ženske97146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7974
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5652
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,611,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,510,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)1,314,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,558,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
346412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9578
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
316389