Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)118101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,01,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,041,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,910,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,610,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,81,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,9-0,3
Indeks staranja138117
Indeks staranja za moške10990
Indeks staranja za ženske167146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6974
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5552
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,511,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,910,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)46,614,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,958,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
384412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5155
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7678
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4752
Komunalni odpadki (kg/preb)
315389