Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)175101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,441,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,010,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,210,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)16,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,91,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)16,0-0,3
Indeks staranja112117
Indeks staranja za moške8090
Indeks staranja za ženske146146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7574
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4952
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)710
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)71100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)75100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,711,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,310,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)13,414,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,758,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
346412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8678
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
336389