Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)25101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-14,41,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,441,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,510,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,210,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,41,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-14,0-0,3
Indeks staranja128117
Indeks staranja za moške9590
Indeks staranja za ženske166146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5674
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4252
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)710
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)78100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
24,111,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,610,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)108,614,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)50,758,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
428412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4755
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6978
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
262389