Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)55101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,241,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,610,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,410,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,51,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,3-0,3
Indeks staranja107117
Indeks staranja za moške7590
Indeks staranja za ženske146146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7474
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5152
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)75100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)77100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,811,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,110,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)36,814,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,558,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
477412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7578
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
234389