Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)247101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,141,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
17,810,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)15,310,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,11,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,2-0,3
Indeks staranja98117
Indeks staranja za moške7390
Indeks staranja za ženske124146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5974
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4152
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)76100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
25,311,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,410,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)103,914,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,458,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
301412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
12978
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4352
Komunalni odpadki (kg/preb)
282389