Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)60101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,941,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,110,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,08,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,210,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,81,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,8-0,3
Indeks staranja114117
Indeks staranja za moške8490
Indeks staranja za ženske153146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8074
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5852
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,311,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,010,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)2,014,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,858,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
366412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6555
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8378
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
252389