Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)96101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)16,31,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,441,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,410,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,810,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,41,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)12,0-0,3
Indeks staranja112117
Indeks staranja za moške8390
Indeks staranja za ženske144146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7974
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5952
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,311,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,410,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-1,414,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,158,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
375412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6755
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9178
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
365389