Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)91101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,81,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,741,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,710,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,110,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,71,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,5-0,3
Indeks staranja93117
Indeks staranja za moške8490
Indeks staranja za ženske102146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6074
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5452
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
18,211,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,910,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)52,814,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,858,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
388412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7578
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
238389