Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)300101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,441,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
20,610,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,510,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,61,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,9-0,3
Indeks staranja142117
Indeks staranja za moške10490
Indeks staranja za ženske181146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8474
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5552
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
21,611,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
19,710,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)9,214,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,458,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
399412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8478
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
520389