Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)76101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,641,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,010,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,610,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,21,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,1-0,3
Indeks staranja104117
Indeks staranja za moške8890
Indeks staranja za ženske120146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7474
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5852
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,311,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,010,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)29,414,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,158,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
392412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9078
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5952
Komunalni odpadki (kg/preb)
318389