Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)41101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,71,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,741,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
18,610,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,08,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)6,710,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,51,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,8-0,3
Indeks staranja148117
Indeks staranja za moške10390
Indeks staranja za ženske197146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8674
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4452
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
22,111,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
16,210,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)37,114,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,258,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
480412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8478
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
332389