Kazalniki za leto 2010 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)81101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)21,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)37,641,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,510,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,48,2
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,310,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)4,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,91,8
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)12,1-0,3
Indeks staranja68117
Indeks staranja za moške5790
Indeks staranja za ženske77146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5474
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5952
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,611,6
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,410,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)2,914,5
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,758,8
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
335412
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7355
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8578
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
354389